O projekte

KONTEXT

Očakáva sa, že priemysel 4.0 zvýši produktivitu a pridanú hodnotu európskych priemyselných odvetví a stimuluje hospodársky rast. V rámci novej stratégie jednotného digitálneho trhu chce Európska komisia pomôcť všetkým priemyselným odvetviam využívať nové technológie a riadiť prechod na inteligentný priemyselný systém Industry 4.0.

Väčšina v súčasnosti dostupných programov OVP nepredpokladá rozvoj uvedených zručností. Preto projektové konzorcium identifikovalo potrebu stavať na obsahu a zdrojoch v rámci toho, aby študenti OVP získali primerané kompetencie na účasť na trhu práce v sektore priemyslu 4.0. Ďalšou výzvou je to, že začínajúci podnikatelia sú veľmi zaneprázdnené osoby, ktoré očakávajú školenie o praktických a časovo úsporných riešeniach, ktoré by mohli okamžite uplatniť vo svojom profesionálnom prostredí. Výsledky projektu budú preto šité na mieru týmto požiadavkám.

CIELE

Cieľom projektu je posilniť kvalitu práce začínajúcich podnikateľov, mladých podnikateľov a poskytovateľov OVP a podporiť ich profesionálny rozvoj zlepšením kompetencií v oblasti digitálneho podnikania, ako aj poskytnúť im príležitosť potvrdiť tieto kompetencie a prispôsobiť ich  prostrediu OVP.

Skúsenosti začínajúcich firiem sa zvyčajne analyzujú v rôznych krajinách, pretože firmy pôsobia v konkrétnych, väčšinou špičkových odvetviach a ich pôsobnosť je často dočasná. To je prvý dôvod, prečo sa tento projekt realizuje v rámci nadnárodného partnerstva. Druhým sú skúsenosti a zázemie partnerov zapojených do projektu (súvisiace so začínajúcimi podnikmi, spoluprácou s nimi alebo ich podporou), ktoré sa v projekte spoja, aby sa vytvorili synergie.

Hlavné CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľovými skupinami v tomto projekte sú začínajúce podniky, mladí podnikatelia, ako aj učitelia OVP a poskytovatelia OVP z Poľska, Litvy, Španielska, Cypru, Portugalska a Slovenska.

VÝSLEDKY

1.1. IO1 – Učebné osnovy pre poskytovateľov OVP – „Digitálne, moderné podnikanie je vaša najlepšia šanca“ – rozšírené učebné osnovy obsahujúce ciele, zdôvodnenie, obsah s popisom 7 modulov, trvanie kurzu, formy a metódy vzdelávania, výsledky vzdelávania a validačný nástroj pre poskytovateľov OVP, referencie.

Cieľom učebných osnov je definovať rámec pre rozvoj vzdelávacích modulov v rámci druhého výstupu projektu (IO2).

Tento program sa okrem toho venuje rozvoju poskytovateľov OVP a učiteľov OVP v oblasti validácie kompetencií digitálneho podnikania. Rozsah bude asi 70 strán. Tento program je zameraný na podporu profesionálneho rozvoja začínajúcich podnikateľov zlepšovaním kompetencií v oblasti digitálneho podnikania a tiež im dáva príležitosť uznať tieto kompetencie a prispôsobiť ich prostrediu OVP.

1.2. IO2 – Digitálne školiace materiály pre začiatočníkov – súbor otvorených vzdelávacích zdrojov (OER) s rozhraním m-learning obsahujúcich školiace materiály pre začínajúcich podnikateľov, ktorá pozostáva zo 7 modulov:

  1. „Digitálne start-up“ versus „Digitálne scale-up“,
  2. Obehová ekonomika vo vašom start-up,
  3. Digitálny životný štýl podnikania,
  4. internet vecí v podnikateľskej praxi,
  5. infraštruktúra snímačov pri každodennom podnikaní,
  6. Analytické algoritmy pre zákaznícke Big Data,
  7. Kybernetická bezpečnosť vo vašom start-up.

Hlavnou inováciou projektu pre začínajúcich podnikateľov – SAVE start-ups- je to, že cieľovým skupinám poskytuje príležitosť na zlepšenie ich digitálnych zručností, pričom kladie dôraz na koncepcie ako digitálne podnikanie, internet vecí v podnikateľskej praxi, obehové hospodárstvo a spôsob, akým môžu začínajúce podniky tento koncept prijať.

PARTNERSTVO

Partnerstvo SAVE start-ups pozostáva zo zástupcov Poľska (RARR a Danmar), Španielska (Sea Tech), Litvy (SIF), Portugalska (Mindshift), Cypru (GrantXpert) a Slovenska (TUKE) – organizácií, ktoré majú skúsenosti s prácou s inštitúciami, ktorým chýbajú dostatočné zručnosti alebo zdroje.

Partneri realizovali projekty zamerané na začínajúce podniky, nové obchodné modely a vzdelávanie. Hlavnou deliacou čiarou je, že tento projekt (na rozdiel od iných projektov) je zameraný nielen na cieľové skupiny, ktoré chcú založiť alebo rozvíjať svoje vlastné začínajúce podniky, ale aj na mladých podnikateľov a ich školiteľov alebo poskytovateľov OVP. Toto je príklad systematického prístupu k problematike vzdelávania začínajúcich podnikateľov, ako aj rozvoja podnikateľských digitálnych kompetencií.