Σχετικά με το έργο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το νέο σύστημα με την ονομασία «Industry 4.0» αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.  Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να βοηθήσει όλους τους βιομηχανικούς κλάδους να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες και να διαχειριστούν τη μετάβαση σε ένα έξυπνο βιομηχανικό σύστημα Industry 4.0.

Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα σήμερα προγράμματα ΕΕΚ δεν προβλέπουν την ανάπτυξη των προαναφερόμενων δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία του έργου έχει εντοπίσει την ανάγκη να βασισθεί στην ανάπτυξη  περιεχομένου και στην παροχή μέσων για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, οι νέοι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν επαρκείς ικανότητες για να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας στον κλάδο του συστήματος Industry 4.0. Μια πρόσθετη πρόκληση είναι ότι οι νέοι επιχειρηματίες είναι πολύ απασχολημένοι, και έτσι αναζητούν  πρακτικές λύσεις κατάρτισης, που να τους εξοικονομούν προφανώς πολύτιμο χρόνο και θα μπορούσαν να τις εφαρμόσουν αμέσως στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Τα αποτελέσματα του έργου που πρόκειται να παραδοθούν θα προσαρμοστούν για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις των νέων επιχειρηματιών.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί η ποιότητα των νεαρών επιχειρηματιών και των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).  Μέσα από τις δράσεις του έργου αναμένεται να βελτιωθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των νέων επιχειρηματιών, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων ψηφιακού επιχειρηματικού πνεύματος. Ταυτόχρονα το  έργο αναμένεται να δώσει την ευκαιρία στους νέους επιχειρηματίες να επικυρώσουν αυτές τις δεξιότητες και να προσαρμοστούν στο περιβάλλον ΕΕΚ. Η εμπειρία των νέων επιχειρηματιών αναλύεται συνήθως μεταξύ των χωρών, επειδή δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, και το πεδίο δραστηριότητάς τους είναι συχνά μεταβατικό. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος, γιατί το έργο αυτό βρίσκεται σε εφαρμογή διακρατικά. Ο δεύτερος λόγος είναι η εμπειρία και το υπόβαθρο των φορέων που εμπλέκονται στο έργο (που σχετίζονται με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, συνεργάζονται ή τις υποστηρίζουν), οι οποίες ενώνονται στα πλαίσια του έργου και αναμένεται να δημιουργήσουν ωφέλιμες συνέργειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα έχει συνολικά 2 πνευματικά παραδοτέα.

  • ΙΟ1 – Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – “Ψηφιακή και σύγχρονη επιχειρηματικότητα είναι η καλύτερη ευκαιρία σας!” – εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τον κύριο στόχο, τις επιμέρους στοχευμένες δράσεις, τη λογική, το περιεχόμενο με την περιγραφή των 7 ενοτήτων, τη διάρκεια του κύκλου κατάρτισης, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το εργαλείο επικύρωσης των παρόχων ΕΕΚ, και τέλος σχετικές αναφορές. Ο σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης είναι να καθορίσει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο του δεύτερου πνευματικού παραδοτέου (IO2). Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό αφιερώνεται στην ανάπτυξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ στον τομέα της επικύρωσης των ικανοτήτων ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Το μέγεθος του προγράμματος θα είναι περίπου 70 σελίδες. Το πρόγραμμα αυτό αφιερώνεται στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων επιχειρηματιών, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων ψηφιακού επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και στην παροχή της δυνατότητας να επικυρώσουν αυτές τις δεξιότητες και να προσαρμοστούν στο περιβάλλον της ΕΕΚ.
  • Ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά για νέους επιχειρηματίες – σύνολο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) με διεπαφή m-learning που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για νέους επιχειρηματίες και αποτελείται από 7 ενότητες:
  • Ψηφιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις και Digital scale-ups
  • Κυκλική οικονομία κατά την εκκίνηση των νεοφυών επιχειρήσων
  • Επιχειρηματικό πνεύμα στην ψηφιακή εποχής της επιχειρηματικότητας
  • Internet of Things στην επιχειρηματική πρακτική
  • Υποδομές αισθητήρων στην καθημερινή χρήση των επιχειρήσεων
  • Αλγόριθμοι Analytics για πελάτες Big Data,
  • Cybersecurity κατά την εκκίνηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων

Η βασική καινοτομία του προγράμματος SAVE start-ups είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες-στόχο  να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες δίνοντας έμφαση σε έννοιες όπως η Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, η Διασύνδεση στην Επιχειρηματική Πρακτική, η Κυκλική Οικονομία και ο τρόπος με τον οποίο οι νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν αυτήν την έννοια.