Partneri projektu

Agentúra pre regionálny rozvoj Rzeszow v Poľsku - Koordinátor projektu

Cieľom agentúry pre regionálny rozvoj v Rzeszowe (RRDA) je podporovať rozvoj podkarpatského regiónu v Poľsku, zlepšovať kvalitu a životnú úroveň jeho obyvateľov, propagovať možnosti, ktoré ponúka región vrátane prírody, turistického potenciálu, ako aj podpory nového imidžu regiónu Podkarpackie ako moderného, inovatívneho a hospodársky rozvinutého regiónu. RRDA je jednou z kľúčových regionálnych inštitúcií, ktoré podporujú sociálny, ekonomický a technologický rast regiónu Podkarpackie v Poľsku a významne ovplyvňujú národný a medzinárodný rozvoj v týchto oblastiach prostredníctvom vykonávania diverzifikovaných iniciatív a projektov.

RRDA je verejná inštitúcia (neziskové združenie regionálnej samosprávy) založená v roku 1993 samosprávou Podkarpatského regiónu (tvorca politiky – Riadiaci orgán regionálneho operačného programu Podkarpatského regiónu) na rozvoj spolupráce na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, vrátane zodpovednosti za vývoj a implementáciu projektov.

Webové stránky: www.rarr.rzeszow.pl


Danmar Computers

Danmar Computers LLC, založená v roku 2000, je súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií a poskytujúca odborné vzdelávanie v tejto oblasti. Spoločnosť Danmar má skúsenosti s vývojom moderných webových a mobilných aplikácií, ktoré sa používajú na vzdelávacie účely. Danmar má tiež dlhoročné skúsenosti s realizáciou európskych projektov, v rámci ktorých pracovníci výskumu a vývoja uskutočňujú výskum a pripravujú školenia prispôsobené potrebám rôznych študentov. Úspešne zrealizovala vyše 90 projektov v rámci programov Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress a nedávno Erasmus +. Okrem toho, že je technickým partnerom, je spoločnosť Danmar v mnohých z týchto projektov zodpovedná za navrhovanie a koordináciu stratégií diseminácie. Danmar Computers je vývojár a poskytovateľ AdminProject, online systému pre správu európskych projektov.

Všetky aktivity spoločnosti sú založené na širokej a dobre zavedenej sieti spolupráce na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Medzi národné siete patria vzdelávacie a poradenské inštitúcie, univerzity, školy, mimovládne organizácie a spoločnosti zo súkromného sektora. Medzi medzinárodné siete patria partneri rôznych profilov pochádzajúcich z každej krajiny Európskej únie. Poslaním spoločnosti Danmar Computer je podpora celoživotného vzdelávania a zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelaniu pre všetkých s využitím moderných technológií.

Webové stránky: www.danmar-computers.com.pl


Fond sociálnej inovácie

Fond sociálnej inovácie (SIF) bol založený v roku 1994 a stal sa uznávaným ako mimoriadne efektívna litovská mimovládna organizácia pôsobiaca v rôznych oblastiach, ako je budovanie demokracie, práva žien, rodová rovnosť a rozmanitosť, ako aj sociálne začlenenie sociálne znevýhodnených skupín (nezamestnaní, zdravotne postihnutí, prisťahovalci, užívatelia drog, mládež, ženy, ktoré prežili domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi a prostitúcia atď.). Počas viac ako dvadsiatich rokov sa SIF zapojil do viac ako 100 rôznych národných, európskych a medzinárodných projektov partnerstiev s mimovládnymi organizáciami z mnohých krajín. Organizácia sa podieľa a je zapojená do mnohých projektov zameraných na zvýšenie možností zamestnateľnosti pre cieľové skupiny, ako aj na pomoc cieľovým skupinám pri rozpoznávaní a uskutočňovaní nových podnikateľských príležitostí vrátane sociálneho podnikania a zakladania nových podnikov. Od roku 2010 je jednou z priorít Fondu sociálnej inovácie (SIF) vzdelávanie mladých ľudí, najmä mladých žien so znevýhodneným vzdelaním, mladých matiek a mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami vrátane mladých ľudí so zdravotným postihnutím, mladých ľudí, ktorí sa nenachádzajú v oblasti vzdelávania, zamestnania, alebo školenia (NEET). Webové stránky: www.lpf.lt

Sea Teach

Sea Teach S.L. je MSP, ktorý pôsobí od roku 1999 ako námorná škola a ako charterová agentúra v turistickom „hotspote“ Baleárskych ostrovov. Je tiež regionálnym strediskom odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých a jeho kurzy navštevujú študenti z mnohých rôznych krajín EÚ, ktorých vek je od 18 rokov. Sea Teach využíva svoje obchodné skúsenosti na zlepšenie súčasného stavu problémov, s ktorými sa spoločnosť stretla pri svojich každodenných činnostiach. Tie obsahujú:
  • Zvyšovanie povedomia a navrhovanie základného systému učebných osnov ako riešenia problému neuznávania kvalifikácie profesionálnych veliteľov lodí v celej Európe.
  • Zlepšenie kariérneho postupu sezónnych pracovníkov v cestovnom ruchu a nízkokvalifikovaných osôb prostredníctvom vývoja nového nástroja na hodnotenie neformálnych prierezových zručností. Validačný nástroj VALITS bol uznaný a používaný národnými agentúrami práce v Španielsku a Rakúsku.
  • Vypracovanie učebných plánov pre námornú dopravu a špecializovaných kurzov, v ktorých sa zistili medzery v zručnostiach.
Webové stránky: www.sea-teach.com

GrantXpert Consulting

GrantXpert Consulting je súkromná spoločnosť založená v roku 2009 na Cypre. GrantXpert je jednotné kontaktné miesto pre európske a národné programy financovania a je odborníkom na vypracovanie návrhov a realizáciu projektov. Spoločnosť zamestnáva množstvo odborných obchodných konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s predkladaním návrhov a realizáciou projektov. Spoločnosť má skúsenosti s úspešnými aplikáciami v mnohých európskych programoch, keďže každý zamestnanec sa špecializuje na konkrétne možnosti financovania. Okrem toho sa spoločnosť špecializuje na vývoj a poskytovanie školení, so zameraním na budovanie mäkkých zručností v oblastiach vodcovstva, podnikania, zamestnateľnosti, riadenia inovácií atď. Spoločnosť je aktívnym subjektom pri zakladaní cyperského a EÚ podnikateľského ekosystému, a preto v týchto oblastiach realizuje veľké množstvo projektov. V súčasnosti GrantXpert zamestnáva 10 odborných konzultantov v oblasti financovania EÚ a na projekte tiež spolupracuje s mnohými autormi grantových prihlášok z Cypru a celej Európy. Webové stránky: www.grantxpert.eu

Mindshift Talent Advisor

Mindshift je start-up firma v oblasti konzultácii  ohľadne ľudských zdrojov  založená v roku 2017 v Lisabone, so silným zameraním na digitálne riešenia. Spoločnosť Mindshift pôsobí v Portugalsku v týchto hlavných oblastiach podnikania:

#rozvoj kompetencií: kombinované programy koučovania, školenia a mentorstva;

#kompetenčné centrá pre hodnotenie a rozvoj;

#manažment kariéry a plány osobného rozvoja; #nábor, výber a nástup mladých talentov do programov pre stážistov;

#príprava ľudí na digitálnu transformáciu;

#stratégie pre sociálne média. Mindshift je pevne zaviazaný zásadami sociálnej zodpovednosti a Agendou pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, spájajúc tím pracovníkov s rôznym zázemím a profesionálnymi skúsenosťami.


Webové stránky: www.mindshift.pt


Technical University of Kosice

Technická univerzita v Košiciach je verejnou univerzitou zaoberajúcou sa vysokoškolským vzdelávaním a medzinárodnou spoluprácou v oblasti výskumu a vzdelávania, posilňujúcou väzbu s inštitúciami v súkromnom a verejnom sektore, reagujúc tak na ich potreby a na potreby spoločnosti všeobecne. TUKE sa stará o širokú škálu vzdelávacích potrieb nielen vo východoslovenskom regióne, ale na celom území Slovenska a strednej Európy, pretože je v mnohých špecializáciách jediným centrom vzdelávania a výskumu v tejto oblasti.
Webové stránky: www.tuke.sk