Partnerzy projektu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska - Koordynator projektu

Misją Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A (RARR S.A.) jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego, poprawa jakości i poziomu życia jego mieszkańców, promocja regionu, w tym jego wyjątkowego krajobrazu naturalnego, potencjału turystycznego, a także promowanie wizerunku województwa podkarpackiego jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego i rozwiniętego gospodarczo. RARR S.A. jest jedną z kluczowych instytucji regionalnych wspierających rozwój społeczny, gospodarczy i technologiczny województwa podkarpackiego, a także znacząco wpływającą na rozwój krajowy i międzynarodowy w tych obszarach poprzez wdrażanie różnorodnych inicjatyw i projektów.

RARR S.A. jest instytucją publiczną utworzoną w 1993 r. przez samorząd województwa podkarpackiego (zarządzający regionalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego) w celu rozwoju współpracy na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Strona internetowa: www.rarr.rzeszow.pl


Danmar Computers

Firma Danmar została założona w 2000 r., jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar Computers ma doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar ma również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, w ramach których pracownicy R&D prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb uczniów. Firma Danmar z powodzeniem zrealizowała ponad 90 projektów w ramach Programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, a ostatnio Erasmus +. Danmar jest partnerem technicznym w wielu z tych projektów, odpowiada za projektowanie i koordynację strategii promocji i rozpowszechniania. Danmar Computers jest firmą programistyczną i dostawcą systemu AdminProject, internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi.

Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Sieci krajowe obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, a także firmy z sektora prywatnego. Międzynarodowe sieci obejmują partnerów o różnych profilach pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promowanie edukacji i uczenie się przez całe życie i zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl


Fundusz Innowacji Społecznych

Fundusz Innowacji Społecznych (SIF) powstał w 1994 r. i został uznany za skuteczną litewską organizację pozarządową działającą w wielu różnych dziedzinach, takich jak budowanie demokracji, uznawanie prawa kobiet, równości i różnorodności płci, a także integracji społecznej grup defaworyzowanych społecznie (bezrobotni, niepełnosprawni, imigranci, narkomani, kobiety, ofiary przemocy domowej, ofiary handlu ludźmi i prostytucji itp.). Przez ponad dwadzieścia lat SIF zaangażowany był w ponad 100 krajowych, europejskich i międzynarodowych projektów, współpracując z organizacjami pozarządowymi z wielu krajów. Organizacja była i jest zaangażowana w wiele projektów mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia grup docelowych, a także pomoc grupom docelowym w rozpoznawaniu i poszukiwaniu nowych możliwości przedsiębiorczych, w tym przedsiębiorczości społecznej i zakładaniu nowych przedsiębiorstw. Od 2010 r. jednym z priorytetów Funduszu Innowacji Społecznych (SIF) jest edukacja młodych ludzi, zwłaszcza młodych kobiet ze środowisk defaworyzowanych, młodych matek i młodych osób o mniejszych szansach zatrudnienia, w tym młodych osób niepełnosprawnych, młodych osób niekształcących się, niepracujących (NEET) Strona internetowa: www.lpf.lt

Sea Teach

Sea Teach S.L. jest MŚP, działającym zarówno jako szkoła morska, jak i jako agencja czarterowa od 1999 r. na terenie Balearów. Jest to również regionalne centrum kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych, do którego  uczęszczają studenci z wielu różnych krajów UE, w wieku powyżej 18 roku życia. Sea Teach wykorzystuje swoje doświadczenia biznesowe, aby poprawić status quo w przypadku problemów napotykanych przez firmę w codziennej działalności. Ich działania obejmują:
  • Podnoszenie świadomości i proponowanie systemu podstawy programowej jako rozwiązania problemu nieuznawania kwalifikacji zawodowych kapitanów na statkach w całej Europie.
  • Poprawa perspektyw kariery zawodowej pracowników turystyki sezonowej i osób o niskich kwalifikacjach poprzez opracowanie nowego narzędzia oceny w celu walidacji nieformalnych umiejętności. Narzędzie walidacji VALITS zostało uznane i wykorzystane przez krajowe agencje zatrudnienia w Hiszpanii i Austrii.
  • Opracowywanie programów szkoleń i kursów specjalistycznych, w obszarach, w których zidentyfikowano braki umiejętności.
Strona internetowa: www.sea-teach.com

GrantXpert Consulting

GrantXpert Consulting to prywatna firma (sektor MŚP) założona w 2009 roku na Cyprze. GrantXpert to kompleksowe centrum dla europejskich i krajowych programów finansowania, pomoc ekspercka w pisaniu wniosków i realizacji projektów. Firma zatrudnia wielu ekspertów biznesowych, z wieloletnim doświadczeniem w składaniu wniosków i realizacji projektów. Firma GrantXpert Consulting osiągnęła sukcesy w tworzeniu aplikacji do wielu programów i projektów  europejskich. Ponadto firma specjalizuje się w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym naciskiem na budowanie umiejętności miękkich w obszarach zarządzania, przedsiębiorczości, zdolności do zatrudnienia, zarządzania innowacjami itp. Firma bierze aktywny udział w działaniach, umożliwiających tworzenie start-upów na Cyprze i krajach UE oraz wdraża wiele projektów w tej tematyce. W tej chwili GrantXpert zatrudnia 10 ekspertów w zakresie finansowania, a także współpracuje z wieloma ekspertami przyznającymi granty z Cypru i całej Europy na realizację projektów. Strona internetowa: www.grantxpert.eu

Mindshift Talent Advisor

Mindshift jest firmą typu start-up w zakresie doradztwa personalnego założoną w 2017 roku w Lizbonie, z silnym naciskiem na rozwiązania cyfrowe.
Mindshift działa w następujących obszarach:

# rozwój kompetencji: coaching, szkolenie i mentoring programów;

# prowadzenie centrów oceny i rozwoju kompetencji;

# zarządzanie karierą i kreowanie osobistych planów rozwojowych;

# przyciąganie, selekcja i wdrażanie młodych talentów w celu integracji programów stażowych korporacyjnych;

# przygotowanie ludzi do transformacji cyfrowej;

# socjalne strategie medialne.

Mindshift jest zaangażowany w ideę przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, gromadząc zespół pracowników o różnym doświadczeniu zawodowym.


Strona internetowa: www.mindshift.pt


Technical University of Kosice

Politechnika w Koszycach jest uczelnią publiczną zajmującą się nauczaniem uniwersyteckim i współpracą międzynarodową w dziedzinie badań i edukacji, wspierającą powiązania z instytucjami w sektorze prywatnym i publicznym, a tym samym odpowiadającą ich potrzebom i ogólnie potrzebom społeczeństwa. TUKE zaspokaja szeroki zakres potrzeb edukacyjnych nie tylko w regionie wschodnio-słowackim, ale w całej Słowacji i Europie Środkowej, ponieważ w wielu specjalizacjach jest to jedyne centrum edukacji i badań w różnych dziedzinach. Strona internetowa: www.tuke.sk